Disclaimer Rijnpoort Makelaars
Mijn favorieten

Disclaimer Rijnpooort

Rijnpoort Makelaars & Rijnpoort Hypotheken + Verzekeringen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze disclaimer leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking van uw gegevens:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
– Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten
– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.rijnpoort.nl

Rijnpoort Makelaars & Rijnpoort Hypotheken + Verzekeringen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Rijnpoort Makelaars & Rijnpoort Hypotheken + Verzekeringen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen,
hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te
sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op
deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor
aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen
voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Rijnpoort Makelaars & Rijnpoort Hypotheken + Verzekeringen
Heulweg 80
2295 KH Kwintsheul

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u
meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van
een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.